XXI. Jótékonysági Bál

Elnöki köszöntő

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Fővédnök Úr, kedves Vendégeink, Barátaink, jó estét kívánok!

Nagy szeretettel köszöntöm a 21. alkalommal megrendezett Jótékonysági Bálunkon az anyaországi rotarys barátainkat Dunakesziről, Szekszárdról, Budavárról, a székelyföldi rotarys barátainkat pedig Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről, a marosvásárhelyi Téka Klubtól, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról és Székelyudvarhelyről. Rajtuk kívül köszönöm minden kedves vendégünknek, hogy úgy döntöttek, velünk ünnepelnek. Nem utolsósorban köszöntöm a bálunk fővédnökét, dr. Nagy Nándor egyetemi tanárt, Barót város szülöttét, a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete tudományos igazgatóhelyettesét, aki szintén megtisztelt jelenlétével.

A mai rendezvényünk célkitűzése hű maradt klubunk eredeti szándékához, ami nem más, mint a magyar elitképzés támogatása. Meggyőződésünk, hogy magyarságunk megmaradása, Székelyföld fejlődése elképzelhetetlen lelkes, jól képzett és elkötelezett értelmiség nélkül.

E cél érdekében minden évben klubunk megszervezi a Jótékonysági Bált. Az Önök nagylelkű pártfogásával előteremtjük az országos és a
Kárpát-medencei tantárgyversenyeken kiváló eredményeket elért IX-XII.-es diákok és felkészítő tanáraik támogatásához szükséges pénzalapot.

Köszönöm a magam és a klub nevében, hogy itt vannak és támogatnak e nemes célunk megvalósításában; sokan Önök közül már sokadik alkalommal – ezért külön köszönet!

Jótékonysági bálunk eredményessége függ a kedves vendégek hangulatától is, ezért igyekeztünk a legjobb körülményeket biztosítani, hogy jól érezzük magunkat, jól szórakozzunk, kellemesen töltsük az estét-éjszakát. Hagyományainknak megfelelően lesz jó zene, finom étel-ital, kulturális műsorok, tombola, műtárgyaukció és emlékfotózás.

A feltételek megteremtéséért köszönetet mondok a Septimia szálloda és étterem csapatának;
Olti Attilának és zenekarának; a titkárság személyzetének, Gáspáry Lenkének és társainak; minden barátomnak, aki segített a bál megszervezésében és lebonyolításában;
nem utolsósorban pedig Szabó Attilának, a bál hangulatgazdájának.

Érezzék nagyon jól magukat!

VASS Áron
soros elnök 2023-2024

Díjazási beszámoló, 2023

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel és hozzájárulásukkal eredményessé tették a legutóbbi, 2023-as jótékonysági bált.

Felkészülési támogatást nyújtottunk mindazon diákoknak és felkészítő tanáraiknak, akik továbbjutottak a Rotary Club Székelyudvarhely által évente kiírt pályázatban szereplő hazai tantárversenyek országos szakaszaira és a Kárpát-medencei magyar tantárgyversenyek nemzetközi szakaszaira.

A bál nettó jövedelméből a 2023-as évben támogatást nyújtottunk 26 diáknak és felkészítő tanáraiknak, akik továbbjutottak az országos- és Kárpát-medencei tantárgyversenyekre, valamint díjaztuk azokat, akik helyezést értek el ezeken a versenyeken.

Továbbá pénzjutalomban részesítettük az ezeken a tantárgyversenyeken eredményesen szereplő 5 diákot és az őket felkészítő 4 tanárt, akiknek névsora alább látható:

Tanuló neve
Iskola
Verseny
Felkészítő tanár
Szilágyi Máté Sámuel
XI-es tanuló, Tamási Áron gimnázium
I. díj, Mikes Kelemen Magyar Tantárgyverseny
Bíró Sára
Szilágyi Máté Sámuel
XI-es tanuló Tamási Áron gimnázium
II. díj, Apáczai Csere János Nemzetközi Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Tantárgyverseny
Bíró Sára
Kovács Orsolya
IX-es tanuló, Tamási Áron gimnázium
III. díj, Német Tantárgyverseny
Bekő Melinda Erzsébet
Tordai Krisztián
IX-es tanuló, Tamási Áron gimnázium
II. díj, Nemzetközi Magyar Matematika Tantárgyverseny
Dávid Géza
Molnár Katalin
IX-es tanuló, Tamási Áron gimnázium
III. díj, Nemzetközi Magyar Matematika Tantárgyverseny
Dávid Géza
Sándor Kincső
XI-es tanuló, Tamási Áron gimnázium
II. díj, Nemzetközi Magyar Matematika Tantárgyverseny
Deák Zsuzsánna

Külön gratulálunk nekik és a felkészítő tanároknak!

A diákokok az elért eredményekért 27 200 lej jutalomban részesültek, felkészítő tanáraikat 16 200 lejjel díjaztuk, összesen 43 400 lej értékben.

Támogattuk továbbá kivételesen az Alfa-Omega helyi szervezésű 2023. évi fizikaversenyt is pénzdíjakkal, 2 600 lej értékben.

PÉTER Péter
háznagy

Rotary díj 2024 - Tőkés Zsolt laudációja

Azt a felkérést kaptam, hogy méltassam Tőkés Zsoltot, mint aki munkásságának és ügyszeretetének egyik legjobb ismerője. Megvallom, megtisztelő a felkérés, örömmel elvállaltam és igyekszem alázattal eleget tenni, noha előre tudtam, hogy a neki szánt díj átadásán nem lehetek majd jelen, a személyes életemben betervezett események miatt.

Tőkés Zsolt, a nyolcgyermekes Tőkés család legfiatalabb sarja, három gyermek atyja. Fizika szakos tanár, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium igazgatója, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka,
sok éven át a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye főgondnoka,
tagja az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának és a Romániai Református Egyház Zsinatának.

Tőkés Zsolt 2001 őszén fogadta el az Erdélyi Református Egyházkerület Elnökségének felkérését az élet-halál harccal vívódó székelyudvarhelyi kollégium igazgatására.

Iskolaszervező munkásságának egyik legelső lépéseként az iskola önállósítását célozta meg. A tanintézmény 1994-2001 között a Benedek Elek tanítóképző keretében működő, önállóság nélküli intézmény volt. A Tőkés Zsolt által megvalósított függetlenedés gyökeres változást indított el a református iskola szellemi-anyagi gyarapodása területén.

Az önállósodással egyidőben Tőkés Zsolt saját tanári kart alapított az iskolának. A pedagógusoknak igazi közösségé formálását különösen szükségesnek tartotta. Mindenkori álma, hogy az általa igazgatott iskola tanári kara családi és testvéri közösségként éljen, szolgáljon.

Tőkés Zsolt beindította a kollégium névadásának folyamatát, melynek eredményeként 2002. október 27-én az iskola felvette egykori igazgatójának, a XVIII. században élt lelkész-igazgatónak és püspökhelyettesnek, Baczkamadarasi Kis Gergelynek a nevét.

Az iskolai infrastruktúra kiépítése érdekében példaértékű Tőkés Zsolt fáradozása. Megszólította a helyi és külhoni támogatókat, pályázatokat írt és íratott. Iskolaépítő munkájának sommás megfogalmazását egyik elődje mondta el: „Zsolt, ha nem lettél volna, akkor téged ki kellett volna találni!” Munkájának eredményei láthatóak iskolán belül, mint pl. az újjá lett konviktuson, a felszerelt tantermeken, a működőképessé vált bentlakáson, a felújított tornatermeken, valamint az intézményen kívül a felújított iskolaépületeken, az impozánssá változtatott iskolaarculaton és az új épületen, amelynek befejezési munkálatai folyamatban vannak. Bátran mondhatjuk, hogy iskolaépítő és pedagógusi munkájával nemcsak életképessé tette az újraindított, több évszázados református iskolát, hanem megalapozta annak jövőjét is, és meghatározta Székelyudvarhely központjának kinézetét, valamint lelki-szellemi-hitbeli alakulását.

Nem hagyhatjuk szó nélkül Tőkés Zsoltnak a restitúcióban játszott hatalmas szerepét. A hagyományos erdélyi református iskolarendszert 1948-ban megszüntette az államosítás. Tőkés Zsolt oroszlánrészt vállalt magára az egykori Székelyudvarhelyi Református Kollégium javainak visszaigénylése érdekében folytatott küzdelemben. Kitartó és fáradhatatlan munkája, valamint az egyházkerülettel és állami intézményekkel folytatott egyeztetései eredményeként, 2004-ben megtörtént az iskola épületének és elkobzott tulajdonának visszaszolgáltatása.

Nemzeti és vallási megmaradás terén példamutató a szemlélete, amely a szórványban és tömbmagyarságban folyó projekteket nem tekinti ellentéteseknek, hanem mint egymást kiegészítő stratégiáknak, amelyek hozzájárulnak a tömbben és a szórványban élők nyelvének, kultúrájának és hitének megőrzéséhez. Nagyra értékeljük Tőkés Zsolt törekvését, hogy az elrománosodó vidékeken élő magyar ifjak megtartása érdekében otthonná teszi a székelyudvarhelyi iskolát. Diákokat fogad a szórványvidékről, külföldi támogatók és alapítványok által ösztöndíjakat biztosít a szórványdiákok és az anyagi gondokkal küzdő tanulók taníttatásához, így támogatja közvetetten az iskoláztatás terhét hordozó családokat. Vallja, hogy a szórványdiák megmaradásának áldott eszköze a tömbmagyar részeken működő iskola és társadalom.
Tőkés Zsolt kihívásnak tekintette, hogy munkája által a székelyudvarhelyi református kollégium újra Erdély versenyképes iskoláinak sorába emelkedjen. Az egyházi tanintézmény mai formája az ő kitartó iskolaszervező tevékenységének eredménye. Személye, élete és munkássága összeforrott az általa vezetett iskola létével. Ugyanazt teszi, amit nagy elődje, Gönczi Lajos: lát, felügyel, jelen van, előkészít, ellenőriz, életbe léptet, puszta jelenlétével fegyelmez, a kollégiumról gondolkodik, érette szenved, neki örvendezik, benne gyönyörködik, egyszóval benne, általa, érette él.
Számára az udvarhelyi ügy egyben erdélyi is. Gondolkodásában, cselekedeteiben hitvallássá alakul a reményiki könyörgés: ne hagyjátok a templomot, s az iskolát.

dr. BEKŐ István Márton
református lelkipásztor

Kapcsolat
elnok@rotaryszekelyudvarhely.ro
Szentimre utca 18/C,
535600 Székelyudvarhely
Hargita megye
Románia
Facebook.com/RotaryClubSzekelyudvarhely
Legutóbbi események
© 2024 Rotary Club Székelyudvarhely